Intercessie - Moneybroker
Moneybrokers
Professioneel - Onafhankelijk - Transparant - Innovatief - Sinds 1978

+31 20 699 12 21

Intermediair


Intercessie Amsterdam B.V. is in 1978 opgericht. Als onafhankelijk intermediair bemiddelt Intercessie in transacties op de geld- en kapitaalmarkt.


Professionele partijen


Wij bemiddelen alleen tussen professionele partijen zoals banken, gemeenten, woningbouwverenigingen, sociale instellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en grote beursgenoteerde industrieën.

Intercessie heeft nauw contact met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het WaarborgFonds voor de Zorgsector (WFZ).


Geen eigen boek


De geldstromen lopen altijd rechtstreeks tussen de geldgever en geldnemer. Intercessie treedt uitsluitend op als bemiddelaar in de transactie en heeft dus geen aandeel in enig risico.

Integriteit


Intercessie Amsterdam B.V. werkt integer en discreet. Wij zijn een klein kantoor en werken in nauw contact met elkaar samen, waardoor we elkaar kunnen aanvullen, maar ook controleren. Wij hebben hiervoor gekozen om fouten en zaken die mogelijk tot misstanden kunnen leiden te voorkomen. Onze werkwijze (compliance) is volledig transparant. Wij bemiddelen alleen in de vraag- en aanbodzijde van de financieringsbehoefte. Alle lopende en af te sluiten leningen zijn bij allen van ons bekend en gecontroleerd.

Transparante werkwijze (compliance):

  • Geldnemer komt met een financieringsbehoefte (bedrag, looptijd, soort lening (kort/lang, lineair/fixe)).
  • Wij informeren bij onze geldgevers naar matches voor deze vraag.
  • Wanneer geldgever en geldnemer over alle modaliteiten van de lening akkoord zijn, sturen wij direct (naar geldgever en geldnemer) een bevestiging in PDF-formaat per e-mail met deze overeengekomen modaliteiten, alsmede onze, vooraf overeengekomen, courtage.
  • De geldgever voldoet aan zijn verplichting door het bedrag op de stortingsdatum rechtstreeks over te boeken naar de geldnemer (NIET via Intercessie).
  • De geldnemer voldoet aan zijn verplichting door het geleende bedrag en rente aan het einde van de looptijd rechtstreeks terug te storten bij de geldgever (NIET via Intercessie).
  • Intercessie Amsterdam B.V. stuurt met een maandnota de overeengekomen courtage in rekening aan respectievelijk de geldgever en geldnemer.

Wij betalen ook NOOIT op welke wijze dan ook een afsluitingscourtage aan de geldgever of geldnemer.

Continuïteit


Intercessie Amsterdam B.V. hecht grote waarde aan de continuïteit van haar serviceverlening. Naast onze expertise en het, door ons altijd belangrijk gevonden, persoonlijk contact speelt de automatisering in onze werkzaamheden een onontbeerlijk gebleken belangrijke rol. Wij maken gebruik van op meerdere wijzen beveiligde internetverbinding naar onze redundante software. Ook maken wij gebruik van een telefooncentrale in de cloud. En deze maakt ons (wereldwijd) altijd bereikbaar (vast en mobiel) op ons vertrouwde telefoonnummer +31 20 699 12 21. Door onze transparante werkwijze en uiterst flexibel gekozen werkomstandigheden zijn wij altijd bereikbaar en hebben we toegang tot al onze data, zodat we in staat zijn snel en adequaat te handelen, ook in geval van calamiteiten.

Daarom kunnen wij u een accurate en vooral persoonlijke service blijven leveren en is de continuïteit gewaarborgd.

Tarieven


AFM


Op ons schriftelijk verzoek d.d. 18 juli 2008 betreffende de aanvraag voor een AFM registratie/vergunning, volgt hier een passage uit de schriftelijke reactie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (d.d. 20 januari 2009), waarin deze verklaart dat Intercessie Amsterdam B.V. (voorheen Intercessie Nederland B.V.) - gezien zij uitsluitend bemiddelt in krediet tussen professionele klanten, geen geldstromen over het eigen boek heeft en niet als adviseur optreedt - NIET vergunningplichtig is bij de AFM:

"Op basis van de door u verstrekte gegevens is de AFM van oordeel dat Intercessie Nederland B.V. bemiddelt in krediet tussen cliënten. Voor het bemiddelen in krediet bestaat er een vergunningplicht conform artikel I: I j° 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht ("Wft"), indien u bemiddelt in krediet tussen een consument en een aanbieder. Aangezien u aangeeft dat al uw klanten waarvoor u bemiddelt in krediet professionele klanten zijn, kwalificeren zij zich conform artikel I :1 Wft als 'cliënten' en valt Intercessie Nederland B.V. niet onder artikel 2:80, eerste lid, Wft."


--- en nog een meer recentelijke reactie van de AFM: ---


"In vervolg op het telefonisch onderhoud van 14 oktober 2014 en uw e-mail van 10 september 2014 bericht ik u als volgt.

U heeft aangegeven dat u van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) graag een verklaring ontvangt dat u voor uw activiteiten vrijgesteld bent van een AFM registratie. U heeft hieromtrent reeds een schrijven van de AFM ontvangen op 20 januari 2009. U heeft aangegeven dat uw activiteiten sindsdien niet zijn veranderd en dat een en ander inhoudt het bemiddelen in zakelijk krediet. Ik heb u medegedeeld dat de AFM u geen aanvulling op haar schrijven van 20 januari 2009 kan verstrekken."Intercessie Amsterdam B.V. staat geregistreerd onder Legal Entity Identifier 724500K9LXBC6FVGZA56.